Informace o zpracování osobních údajů
klientů GG Digital, a.s.

V souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR), a v souladu s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tímto společnost GG Digital, a.s. poskytuje svým zákazníkům, potenciálním zákazníkům a uživatelům svých služeb, v souvislosti se získáním jejich osobních údajů, následující informace:

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Správcem osobních údajů je společnost GG Digital, a.s., IČO: 09206663, se sídlem Wuchterlova 1607/12, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 25341 (dále také GG Digital).

1.2 Ve věci zpracování a ochrany osobních údajů lze GG Digital kontaktovat těmito způsoby:

1.2.1 písemně na adresu: Wuchterlova 1607/12, Dejvice, 160 00 Praha 6

1.2.2 e-mailem na adresu: info@goldengate.cz

1.2.3 datovou zprávou prostřednictvím datové schránky: w6g8shu

1.2.4 telefonicky na čísle: +420 840 888 999

1.3 GGD nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

2.1 GG Digital zpracovává tyto osobní údaje o zákaznících, potenciálních zákaznících a uživatelích:

2.1.1 Osobní údaje poskytnuté obchodním zástupcům GG Digital, případně prostřednictvím formuláře na webových stránkách, zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa. Pro účely realizace obchodu či poskytnutí služby i datum narození, číslo bankovního účtu a adresa bitcoinové peněženky.

2.1.2 Pro přístup do zákaznického účtu a pro jeho správu e-mailovou adresu a heslo.

2.1.3 Při používání webových stránek GG Digital, souhlasil-li uživatel s jejich používáním a má-li v prohlížeči povoleno ukládání cookies, údaje o uživatelově návštěvě webových stránek, jeho preferencích a další aktivitě na webových stránkách, a to za účelem vylepšování nabídky produktů a služeb.

2.1.4 V rámci hovorů uskutečněných prostřednictvím zákaznické linky může GG Digital se souhlasem hovořícího tyto hovory nahrávat a zaznamenávat jeho jméno, příjmení, telefonní číslo a další údaje, které v rámci hovoru uvede, a to za účelem zkvalitňování svých služeb.

2.1.5 V případě registrace k odběru obchodních sdělení e-mailovou adresu.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 GG Digital zpracovává osobní údaje o zákaznících, potenciálních zákaznících a uživatelích jimi poskytnuté nebo od nich získané v rámci registrace, identifikace a kontroly, při realizaci obchodů a poskytování služeb a při plnění svých povinností v souladu s právními předpisy,

3.2 Prostřednictvím zpracování osobních údajů o zákaznících a potenciálních zákaznících GG Digital plní své povinnosti podle právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jde zejména o povinnost identifikace a kontroly zákazníků, a to v rozsahu nezbytném pro plnění povinností uložených GG Digital těmito právními předpisy.

3.3 GG Digital zpracovává osobní údaje pro tyto účely:

3.3.1 Realizace bezhotovostního nákupu, prodeje a úschovy virtuálních aktiv (kryptoměn). Jde o zákonný požadavek dle čl. 3.2 i o smluvní požadavek, přičemž bez poskytnutí osobních údajů v potřebném rozsahu nelze obchod realizovat ani poskytnout službu.

3.3.2 Vedení zákaznického účtu. Jde smluvní požadavek k zajištění identifikace, přičemž bez poskytnutí osobních údajů v potřebném rozsahu GG Digital nemůže vést zákaznický účet u umožnit jeho užívání.

3.3.3 Zajišťování zákaznické podpory, zlepšování služeb a přidávání nových funkcionalit. Jde o zpracování osobních údajů na základě dobrovolného souhlasu zákazníka.

3.3.4 Obchodní nabídky týkajících se bezhotovostního nákupu, prodeje a úschovy virtuálních aktiv (kryptoměn). Jde o zpracování osobních údajů na základě dobrovolného souhlasu zákazníka.

3.3.5 Vymáhání nároků a vedení s tím souvisejících sporů. Jde o smluvní požadavek.

4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

4.1 Odebírání obchodních sdělení GG Digital lze kdykoli zrušit, a to kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení, nebo změnou preferencí pro zasílání obchodních sdělení v rámci zákaznického účtu.

4.2 Údaje získané v rámci nahrávaných hovorů GG Digital zlikviduje v případě odvolání souhlasu s jejich zpracováním. Odvolání souhlasu lze učinit prostřednictvím jakéhokoli kontaktu uvedeného v čl. 1.2.

5. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 GG Digital uchovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání smluvního vztahu a po dobu pěti let po ukončení smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který se smlouvou souvisí. Po této době GG Digital uchovává zákonem stanovené údaje obsažené v účetních dokladech.

5.2 Údaje zpracovávané pro vedení zákaznického účtu GG Digital uchovává do doby, než dojde k jeho zrušení.

5.3 Obchodní sdělení jsou zasílána zákazníkům, potenciálním zákazníkům či uživatelům do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání jejich souhlasu. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let od udělení souhlasu. Poté GG Digital vyzve k potvrzení dalšího zájmu o zasílání obchodních sdělení.

5.4 Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává GG Digital po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy je ukládání cookies povoleno v rámci nastavení cookies na webových stránkách v prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies.

5.5 Údaje získané při využití zákaznické linky nebo chatovacího okna GG Digital zpracovává maximálně do doby vyřízení požadavku. Nahrávané hovory GG Digital zpracovává po dobu 30 dní od uskutečnění hovoru; tyto hovory GG Digital zlikviduje rovněž v případě, kdy je odvolán souhlas s jejich zpracováním.

5.6 Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí GG Digital pouze v případě, že je to nezbytné pro účely jejích oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů.

6. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Osobní údaje zpracovává GG Digital a její obchodní zástupci a pracovníci. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s GG Digital.

6.2 GG Digital dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro GG Digital pro účely a způsobem, které GG Digital stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje souhlas zákazníka, pak GG Digital předává osobní údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům GG Digital předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které GG Digital využívá, patří:

6.2.1 Účetní a auditor GG Digital, a to pro účely vedení účetnictví a jeho kontroly.

6.2.2 Programátor, a to pro účely správa a rozvoj informačního systému GG Digital.

7. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ

7.1 V souvislosti se zpracováním osobních údajů mohou zákazníci, potenciální zákazníci a uživatelé, jejichž osobní údaje GG Digital zpracovává, uplatnit tato práva:

7.1.1 Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR.

7.1.2 Právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů dle čl. 16 GDPR.

7.1.3 Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

7.1.4 Právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR.

7.1.5 Právo na omezení přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR.

7.1.6 Právo vznést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 odst. 1 GDPR.

7.1.7 Právo podat stížnost u dozorového úřadu dle čl. 77 GDPR, a to u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 GG Digital dbá na bezpečnost osobních údajů zákazníků potenciální zákazníků a uživatelů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně GDPR. GG Digital klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2 Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn digitálně šifrovaným kódem. Zabezpečení osobních údajů GG Digital pravidelně testuje a ochranu průběžně vylepšuje.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Tato úprava informací o zpracování osobních údajů je pro činnost GG Digital účinná ode dne 1. června 2021.