Obchodní podmínky pro služby spojené s virtuálními aktivy GG Digital, a.s.

GG Digital, a.s. je společností z rodiny Golden Gate.

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající při poskytování služeb spojených s virtuálními aktivy (kryptoměnami) mezi společností GG Digital, a.s., IČO: 09206663, se sídlem Wuchterlova 1607/12, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 25341 (dále také GG Digital) a jejími zákazníky.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky určují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), část obsahu smluv mezi GG Digital a jejími zákazníky uzavíraných při poskytování služeb GG Digital spojených s virtuálními aktivy. V případě, že smlouva mezi GG Digital a zákazníkem odkazuje na tyto obchodní podmínky, jsou jednotlivá ustano-vení těchto obchodních podmínek nedílnou součástí takové smlouvy. Případná odchylná ujednání ve smlouvě však mají před těmito obchodními podmínkami přednost.

1.2 Virtuálním aktivem je elektronicky uchovatelná nebo převoditelná jednotka, která je způsobilá plnit platební, směnnou nebo investiční funkci, bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta. Virtuální aktiva nejsou zákonnými měnami. GG Digital poskytuje pouze služby spojené s takovými virtuálními aktivy, které jsou elektronickými kryptoměnami, jako je bitcoin, litecoin, ethereum, bitcoin cash, ripple apod. (dále také jen kryptoměny).

1.3 Služby spojené s virtuálními aktivy, které GG Digital poskytuje zákazníkům, zahrnují prodej, nákup a úschovu kryptoměn.

1.4 Smlouvy o poskytování služeb spojených s virtuálními aktivy uzavírá GG Digital se svými zákazníky především distančním způsobem elektronicky prostřednictvím svých internetových stránek https://www.ggkrypto.cz, anebo za osobní účasti zákazníka napřímo či prostřednictvím obchodních zástupců GG Digital.

1.5 Poskytování služeb spojených s virtuálními aktivy podléhá regulaci zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen AML zákon), jakož i dalších právních předpisů o opatřeních proti legali-zaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 K uzavření smlouvy o poskytnutí služeb spojených s kryptoměnami dojde po splnění dále uvedených podmínek, a to jedním z těchto způsobů:

2.1.1 na základě objednávky, a to:

2.1.1.1 na dálku v elektronické podobě, kterou zákazník vyplní na internetových stránkách https://www.ggkrypto.cz, nebo

2.1.1.2 v písemné formě na vzorovém formuláři, který zákazník podepíše a odešle nebo předá GG Digital,

nebo

2.1.2 podpisem konkrétní smlouvy nebo jiným závazným vyjádřením souhlasu s jejím obsahem.

2.2 Uzavření smlouvy je podmíněno vyjádřením souhlasu zákazníka s těmito obchodními podmínkami.

2.3 Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že:

2.3.1 souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluv a dalších práv-ních jednáních mezi ním a GG Digital;

2.3.2 je plně srozuměn s technickou a právní podstatou kryptoměn a principy obchodování s ni-mi; a

2.3.3 pečlivě zvážil, jestli jeho finanční situace a schopnost posoudit riziko odpovídá povaze ná-kupu kryptoměny a veškerá rizika s tím spojená, jakož i své majetkové, finanční a investiční možnosti, a tato rizika dobrovolně a v plném rozsahu přijímá.

3. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Výše cen kryptoměn, které GG Digital uvádí na svých internetových stránkách, je informativní a GG Digital je průběžně aktualizuje s ohledem na vývoj tržních podmínek a dalších cenových vlivů.

3.2 Veškeré platby za služby, které GG Digital poskytuje zákazníkům, včetně platby kupní ceny za nákup a prodej kryptoměny, lze uskutečnit výlučně bezhotovostním převodem na bankovní účet GG Digital.

3.3 Zákazník je vyzván k platbě na základě své závazné objednávky.

3.4 Zaplacení objednávky potvrdí GG Digital zákazníkovi bez zbytečného odkladu po připsání platby na účet GG Digital, a to elektronicky na e-mail zákazníka.

4. ZÁLOHY

4.1 Převede-li zákazník na bankovní účet GG Digital jakoukoli peněžní částku:

4.1.1 bez vazby na konkrétní objednávku, nebo

4.1.2 za účelem následujících plateb za budoucí objednávky, anebo

4.1.3 přesahuje-li platba za objednávku příslušnou kupní cenu objednané kryptoměny,

jde o prostředky, které představují zálohu na budoucí zákazníkovy platby dle čl. 4.2 těchto obchod-ních podmínek.

4.2 Záloha dle čl. 4.1 těchto obchodních podmínek budou využita na:

4.2.1 budoucí nákup kryptoměny na základě následně provedené objednávky (či objednávek),

4.2.2 automatický nákup kryptoměny rozložený v čase dle dříve zadané objednávky;

GG Digital zálohu a zúčtuje proti kupní ceně následujícího prodeje (či prodejů) kryptoměny zákazníko-vi.

4.3 Zákazník je oprávněn kdykoli požádat o vrácení zůstatku prostředků dle čl. 4.1 těchto obchodních podmínek na ověřený zákazníkův bankovní účet, což GG Digital učiní nejpozději následující pracovní den poté, co takovou žádost obdrží.

4.4 Nenaloží-li zákazník s prostředky dle čl. 4.1 těchto obchodních podmínek jedním ze shora uvedených způsobů do 24 (měsíců) měsíců od jejich připsání na účet GG Digital, vrátí je GG Digital na ověřený zá-kazníkův bankovní účet.

5. PRODEJ KRYPTOMĚNY ZÁKAZNÍKOVI

5.1 Účinnost smlouvy o prodeji kryptoměny zákazníkovi nastává okamžikem připsání platby celé částky kupní ceny za objednané množství kryptoměny na účet GG Digital, ledaže tyto obchodní podmínky nebo smlouva se zákazníkem stanoví jinak.

5.2 V případě prodeje kryptoměny zákazníkovi se konečné celkové množství kryptoměny, kterou GG Digital prodá zákazníkovi na základě jím odeslané objednávky, stanoví podle aktuálního kurzu dotčené kryptoměny v okamžiku:

5.2.1 připsání celé částky kupní ceny na bankovní účet GG Digital, anebo

5.2.2 realizace prodeje v den uvedený v odeslané objednávce, má-li být kupní cena zcela uhrazena prostřednictvím zálohy dle čl. 4.1 těchto obchodních podmínek.

5.3 Prodej kryptoměny zákazníkovi je vypořádán okamžikem odeslání objednaného množství kryptomě-ny do:

5.3.1 bitcoinové peněženky zákazníka, jejíž adresu uvedl v objednávce, nebo

5.3.2 do úschovy poskytované GG Digital dle čl. 7 těchto obchodních podmínek.

5.4 GG Digital zadá pokyn k provedení transakce bez zbytečného odkladu po zaplacení celé částky kupní ceny dle čl. 5.2 těchto obchodních podmínek, ledaže nastane některá z okolností uvedená v čl. 9.3 těchto obchodních podmínek.

6. NÁKUP KRYPTOMĚNY OD ZÁKAZNÍKA

6.1 Zákazník může kdykoli prodat GG Digital svou kryptoměnu, kterou má u GG Digital v úschově.

6.2 Účinnost smlouvy o nákupu kryptoměny od zákazníka nastává okamžikem odeslání prodejní objed-návky zákazníkem.

6.3 Konečná výše kupní ceny, za níž GG Digital od zákazníka koupí určené množství kryptoměny, se sta-noví podle aktuálního kurzu dotčené kryptoměny v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem.

6.4 Nákup kryptoměny od zákazníka je vypořádán okamžikem odeslání peněžních prostředků na ověřený bankovní účet zákazníka, který uvedl v objednávce. GG Digital zadá pokyn k provedení transakce bez-prostředně po odeslání objednávky prodeje zákazníkem.

7. ÚSCHOVA

7.1 GG Digital při poskytováni úschovy kryptoměn postupuje s řádnou péčí, přičemž využívá nejmoder-nější technologie a prostředky zabezpečení.

7.2 Účinnost smlouvy o úschově zákazníkovy kryptoměny nastává okamžikem přijetí kryptoměny do úschovy u GG Digital.

7.3 Úschova je zahájena a přijata okamžikem připsání sjednaného množství kryptoměny do příslušné bitcoinové peněženky GG Digital určené pro účely úschov.

7.4 Zákazníkova kryptoměna přijatá do úschovy u GG Digital zůstává po celou dobu trvání úschovy výluč-ným vlastnictvím zákazníka. GG Digital eviduje tuto kryptoměnu odděleně od svého vlastního majet-ku i majetku (kryptoměny) ostatních zákazníků.

7.5 Zákazník je oprávněn uschovanou kryptoměnu kdykoli:

7.5.1 převést do vlastní bitcoinové peněženky, nebo

7.5.2 prodat zpět GG Digital, a to za podmínek dle čl. 6 těchto obchodních podmínek.

7.6 Úschova zákazníkovy kryptoměny končí okamžikem jejího převodu nebo prodeje dle čl. 7.5 těchto obchodních podmínek.

8. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

8.1 Vzhledem k tomu, že poskytování služeb spojených s virtuálními aktivy podléhá regulaci AML zákona, jakož i dalších právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, odesláním objednávky zákazník dále bere na vědomí zvláštní povinnosti GG Digital vyplý-vající z AML zákona, zejména povinnosti provádět formální identifikaci a kontrolu zákazníka, včetně informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu a informací o povaze podnikání zákazníka, jakož i pře-zkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku zákazníka, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká, a v této souvislosti také možnosti zavedení určitých kvantitativních omezení pro uskutečňované obchody, a stanoví-li tak AML zákon, pak také povinnosti některé obchody neuskuteč-nit anebo na nezbytnou dobu splnění objednaných obchodů odložit.

8.2 Zákazník se zavazuje v rámci obchodů s GG Digital užívat výhradně prostředky pocházející výlučně z jeho legitimních příjmů, úspor nebo jiných legálních zdrojů.

8.3 Odesláním objednávky se zákazník zavazuje zajistit, že objednaný obchod s kryptoměnou neslouží k:

8.3.1 k převodu hodnoty za služby za účelem zastření osoby příjemce, poskytovatele nebo za účelem obejití daňové povinnosti;

8.3.2 k převodu majetku z nebo do zemí, které jsou považovány z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu za rizikové nebo vysoce rizikové; ani

8.3.3 k převodu majetku osobě nebo od osoby, která pochází ze zemí, které jsou považovány z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu za riziko-vé nebo vysoce rizikové;

8.4 Odesláním objednávky se zákazník dále prohlašuje, že hodlá objednaný obchod s kryptoměnou usku-tečnit pouze za jedním z těchto účelů:

8.4.1 zhodnocení svého majetku nebo spekulace;

8.4.2 úhrada zboží či služeb; nebo

8.4.3 převod zákonné měny do kryptoměny.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy o nákupu či prodeje kryptoměny uzavřené s GG Digital pouze do okamžiku provedení platby za objednávku.

9.2 Po provedení platby za objednávku již zákazník od smlouvy o nákupu či prodeji kryptoměny odstoupit nemůže, a to z těchto důvodů:

9.2.1 splněním smlouvy dojde k dodání kryptoměny, jejíž cena závisí na výchylkách trhu nezávisle na vůli GG Digital a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy; a také

9.2.2 splněním smlouvy dojde k dodání kryptoměny, která má charakter digitálního obsahu do-daného nikoli na hmotném nosiči, a to s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a GG Digital tímto předem sděluje zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy v případech, kdy nedojde ze strany GG Digital k ujednanému plnění, dojde jen k plnění částečnému nebo k plnění za jiných než dohodnutých podmínek, anebo v dalších případech uvedených v těchto obchodních podmínkách, tím není dotčeno.

9.3 GG Digital upozorňuje zákazníky, že nastane-li některá z dále uvedených okolností, pravděpodobně nebude schopen svůj závazek vůči zákazníkovi řádně a včas splnit. Jde o tyto okolnosti: nedostatečná likvidita či pohyby trhu, přerušení dodávky proudu, přerušení internetového připojení, přerušení pro-vozu burzy obchodující s kryptoměnami, výrazné kolísání trhu (kurzu kryptoměny) nebo případy udá-lostí vyšší moci. GG Digital je v takovém případě oprávněna odložit provedení transakce do doby, kdy taková okolnost odpadne (nejdéle však do následujícího pracovního dne), anebo odstoupit od smlouvy.

9.4 Pokud nemůže být smlouva po řádném zaplacení objednávky splněna z jakéhokoli důvodu na straně GG Digital, vrátí GG Digital celou zaplacenou částku bez zbytečného odkladu zpět na účet, z něhož by-la tato platba provedena.

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

10.1 GG Digital neodpovídá za škody a ztráty zisku, příjmů, podnikání, dat ani nepřímé nebo následné ztrá-ty způsobené:

10.1.1 poklesem nebo výkyvem kurzu kryptoměn nebo v důsledku dalších rizik na straně zákazní-ka vyplývajících z charakteru kryptoměn a obchodování s nimi;

10.1.2 snížením či ztrátou důvěryhodnosti, anonymity či jiné pro zákazníka důležité vlastnosti kryptoměny;

10.1.3 v důsledku legislativních či daňových změn nebo jiných nepředvídatelných událostí ovlivňu-jících nebo zakazujících obchodování s kryptoměnami, včetně vyšší moci;

10.1.4 v důsledku rozhodnutí soudu nebo jiného veřejného orgánu;

10.1.5 v důsledku porušení povinnosti zákazníka stanovené právními předpisy nebo těmito ob-chodními podmínkami;

10.1.6 v důsledku nedbalosti nebo vědomé nelegální činnosti zákazníka nebo třetích osob; ani

10.1.7 uvedením chybného účtu bitcoinové peněženky či bankovního účtu anebo ztrátou, od-cizením či zneužitím hesla k e-mailové adrese, bitcoinové peněžence či bankovnímu účtu zákazníka.

11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

11.1 V případě nevypořádání objednaného nákupu kryptoměny je zákazník oprávněn učinit reklamaci, a to nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů od řádného zaplacení objednávky na bankovní účet GG Di-gital.

11.2 V případě nevypořádání objednaného prodeje kryptoměny je zákazník oprávněn učinit reklamaci, a to nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů od provedení objednávky.

11.3 Reklamace musí být učiněna písemnou formou a doručena na adresu GG Digital nejpozději do 15 (pat-nácti) pracovních dnů od potvrzení objednávky. GG Digital je povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě do 30 (třiceti) dnu od doručení reklamace.

11.4 Další práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.5 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Bližší informace jsou uvedeny interneto-vých stránkách https://adr.coi.cz/cs.

11.6 Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Bližší informace jsou uvedeny interneto-vých stránkách http://www.evropskyspotrebitel.cz.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 V souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR), a v souladu s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, GG Digital po-skytl zákazníkům, v souvislosti se získáním jejich osobních údajů, potřebné informace, a to prostřed-nictvím samostatného dokumentu dostupného na internetových stránkách Zásady ochrany osobních údajů.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tyto obchodní podmínky GG Digital, a.s. pro služby spojené s virtuálními aktivy jsou účinné ode dne 1. října 2022.